Algemene leveringsvoorwaarden en aanvullende voorwaarden webwinkel

Algemene leveringsvoorwaarden van Van Dooren Kantoormeubelen ‘s-Hertogenbosch B.V., gevestigd te 5222 AW ‘s-Hertogenbosch aan de Moeskampweg 7, inschrijving Kamer van Koophandel te ‘s-Hertogenbosch, dossiernr. 16052673.

 

Artikel 1     Toepasselijkheid.
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten door Van Dooren Kantoormeubelen ‘s-Hertogenbosch B.V. uitgebracht, uitgevoerd of aangegaan tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2 Acceptatie van een offerte en/of verstrekking van een opdracht houdt uitdrukkelijk in de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, waarbij de wederpartij afstand doet van eventuele toepasselijkheid van eigen voorwaarden. Een door de wederpartij gedaan beroep op gewoonterecht is niet toegestaan.
1.3 De wederpartij met wie eerder op basis van de onderhavige voorwaarden is gecontracteerd wordt geacht met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op alle later met Van Dooren Kantoormeubelen ‘s-Hertogenbosch B.V. gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.

 

Artikel 2     Aanbiedingen.
2.1 Alle offertes van Van Dooren Kantoormeubelen ‘s-Hertogenbosch B.V. zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk doorVan Dooren Kantoormeubelen ‘s-Hertogenbosch B.V. schriftelijk anders is aangegeven.
2.2 Opdrachten en wijzigingen zijn pas bindend indien Van Dooren Kantoormeubelen ‘s-Hertogenbosch B.V. deze heeft aanvaard of bekrachtigd, al of niet bij geschrifte. Onverlet het vorenopgemerkte vervalt een offerte in ieder geval na vijf werkdagen na dagtekening daarvan.
2.3 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig deel van de totale prijs.
2.4 Voor zover niet anders is overeengekomen zijn de prijzen voor levering franco thuis.
2.5 Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de aanbieding en/of opdracht geldende prijzen en gelden uitsluitend op de dag van aanbieding. Indien na de datum van aanbieding één of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaat, is Van Dooren Kantoormeubelen ‘s-Hertogenbosch B.V. gerechtigd de aangeboden prijs dienovereenkomstig te verhogen.
2.6 Elke aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gebaseerd op levering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
2.7 Indien en voorzover maatvoeringen door de wederpartij zijn opgegeven, is de juistheid daarvan geheel voor rekening en risico van de wederpartij. Eventuele veranderingen welke hun oorzaak vinden in een onjuiste opgave van de maatvoering zijn voor rekening van de wederpartij.
2.8 De wederpartij dient personeel van zowel Van Dooren Kantoormeubelen ‘s-Hertogenbosch B.V. alsook door haar in te schakelen derden waar nodig de vrije toegang te verstrekken voor het uitvoeren van werkzaamheden.
2.9 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geldt de contractuele op- of afleveringsdatum als streefdatum en niet als fatale datum.

 

Artikel 3     Betaling.
3.1 Betaling van het verkoopbedrag, minus een eventueel voldaan aanbetalingsbedrag, dient te geschieden bij levering, zonder dat enig beroep kan worden gedaan op opschorting, compensatie, aftrek, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3.2 In het geval een factuur voor het aankoopbedrag wordt toegezonden is de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum tenzij op de factuur een andere betalingstermijn is aangegeven.
3.3 Afwijkende betalingsafspraken gelden slechts indien zijn tussen Van Dooren Kantoormeubelen ‘s-Hertogenbosch B.V. en de wederpartij schriftelijk zijn overeengekomen.
3.4 Behoudens tegenbewijs dient te worden uitgegaan van de juistheid van de door Van Dooren Kantoormeubelen ‘s-Hertogenbosch B.V. opgestelde facturen en factuuroverzichten.
3.5 Indien de wederpartij niet binnen de overeengekomen betaaltermijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Van Dooren Kantoormeubelen ‘s-Hertogenbosch B.V. zonder enige ingebrekestelling het recht de wederpartij over het gehele verschuldigde bedragalsmede de wettelijke rente, vermeerderd met 2% (twee procent), vanaf de vervaldag van de desbetreffende factuur in rekening te brengen. Alle incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door niet-betaling van de wederpartij veroorzaakt, zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% (vijftien procent) van de hoofdsom met een minimum van tweehonderd Euro.
3.6 Van Dooren Kantoormeubelen ‘s-Hertogenbosch B.V. is te allen tijde, ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gerechtigd voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de uitvoering van de overeenkomst te staken, indien deze zekerheid niet kan worden gegeven. In dat geval heeft de wederpartij de keuze tussen contante betaling van de te leveren zaken/te verrichten werkzaamheden onder verrekening van een eventueel betaald voorschot, en annulering van de overeenkomst, met inachtneming van het in artikel 3.8 bepaalde.
3.7 Betalingen die vanwege de wederpartij aan Van Dooren Kantoormeubelen ‘s-Hertogenbosch B.V. plaatsvinden worden in alle gevallen aangewend tot afdoening van de oudste ten laste van de wederpartij nog openstaande post(en), met inbegrip van de daarop gevallen vertragingsrente en kosten.
3.8 Bij het uitblijven van betaling op het moment van levering is het voor Van Dooren Kantoormeubelen ‘s-Hertogenbosch B.V. mogelijk niet over te gaan tot de daadwerkelijke levering. Indien en voorzover Van Dooren Kantoormeubelen ‘s-Hertogenbosch B.V. niet overgaat tot levering is de wederpartij gehouden aan Van Dooren Kantoormeubelen ‘s-Hertogenbosch B.V. de kosten van transport en een bedrag van vijftig Euro per dag, of gedeelte van een dag, totdat levering plaatsvindt ter vergoeding van de kosten die Van Dooren Kantoormeubelen ‘s-Hertogenbosch B.V. heeft wegens opslag van de zaak/zaken, te voldoen.

 

Artikel 4      Eigendomsovergang, risico en levering.
4.1 Onder levering wordt verstaan de feitelijke terbeschikkingstelling aan de wederpartij of personen die in de risicosfeer van de wederpartij liggen. Het risico der gekochte zaken is vanaf het moment van levering aan het door de wederpartij opgegeven adres voor rekening van de wederpartij. Van Dooren Kantoormeubelen ‘s-Hertogenbosch B.V. is tot geen vrijwaring, hoe ook genaamd, gehouden.
4.2 De eigendom der geleverde zaken gaat pas aan de wederpartij over nadat de koopprijs, eventueel verhoogd met rente en kosten is voldaan. De eigendom gaat niet over door enkele overdracht der zaken. Indien de wederpartij de geleverde maar door hem aan Van Dooren Kantoormeubelen ‘s-Hertogenbosch B.V. niet volledig betaalde zaken overdraagt, in gebruik en/of in pand geeft, en/of ingeval van zijn faillissement of surséance van betaling of beslaglegging geen schriftelijke melding daarvan doet aan Van Dooren Kantoormeubelen ‘s-Hertogenbosch B.V. binnen 5 dagen daarna, verbeurt de wederpartij een niet voor matiging vatbare boete van tenminste drie maal de niet betaalde geldsom.

 

Artikel 5     Reclamaties, klachten en garantie.
5.1 Indien zaken met uiterlijk zichtbare schade, bijvoorbeeld lakschade, door Van Dooren Kantoormeubelen ‘s-Hertogenbosch B.V. worden afgeleverd dan wel het werk met zichtbare gebreken wordt opgeleverd dient de wederpartij direct daarna of binnen 24 uren na ontvangst/oplevering van de zaken/werkzaamheden bij Van Dooren Kantoormeubelen ‘s-Hertogenbosch B.V. te reclameren. Bij zaken welke door of namens de wederpartij zelf worden ver- en/of bewerkt dient de wederpartij zich onmiddellijk bij de ontvangst van deze zaken van de goede staat daarvan te overtuigen. Indien de schade/het gebrek niet uiterlijk waarneembaar is dient de wederpartij binnen twee weken na ontvangst van de zaken of oplevering van het werk schriftelijk te reclameren. De reclamatie zal moeten behelzen een omschrijving van de grieven en geconstateerde gebreken. Onder reclamaties worden verstaan alle grieven wegens hoedanigheid van geleverde zaken, materialen of van uitvoering van werk.
5.2 Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, finish, maat, afwerking e.d. kunnen geen grond voor reclames opleveren, noch kleurafwijking van geleverde zaken gekocht op staal of monster. Indien de wederpartij zelf door Van Dooren Kantoormeubelen ‘s-Hertogenbosch B.V. geleverde zaken monteert, dient de wederpartij zich vóór montage van de goede staat daarvan te overtuigen. Nà montage door de wederpartij, vervalt elke aanspraak op zichtbare afwijkingen.
5.3 Het in artikel 5.1 bepaalde geldt tevens voor reclamaties op factuurbedragen, zij het dat deze dan binnen 14 dagen na factuurdatum middels aangetekend en gemotiveerd schrijven moeten zijn ingediend bij Van Dooren Kantoormeubelen ‘s-Hertogenbosch B.V.
5.4 Reclamaties op andere wijze, aan tussenpersonen of wederverkopers gedaan, dan wel later tot Van Dooren Kantoormeubelen ‘s-Hertogenbosch B.V. gekomen, zijn van generlei waarde en kunnen geen enkel rechtsgevolg teweeg brengen.
5.5 Ieder recht van reclamatie vervalt indien bovengenoemde termijnen niet in acht worden genomen alsmede indien derden werkzaamheden aan zaken en/of materialen door Van Dooren Kantoormeubelen ‘s-Hertogenbosch B.V. hebben verricht.
5.6 Reclamaties geven de wederpartij nimmer het recht om compensatie of schuldvergelijking toe te passen.
5.7 Tenzij Van Dooren Kantoormeubelen ‘s-Hertogenbosch B.V. zich uitdrukkelijk hiermee akkoord heeft verklaard, staat het de wederpartij niet vrij om zaken aan Van Dooren Kantoormeubelen ‘s-Hertogenbosch B.V. te retourneren.
5.8 Indien door de fabrikant van de geleverde zaken een verdergaande garantie wordt gegeven aan Van Dooren Kantoormeubelen ‘s-Hertogenbosch B.V. zal deze garantie ook gelden voor de wederpartij, indien de leverancier beslist dat de reclamatie terecht is.
5.9 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken of uitgevoerd werk. Onoordeelkundig handelende van of onvoldoende zorg voor de geleverde zaken sluit elke reclamatie uit en doet garanties en andere waarborgen vervallen. Noch aan een verkleuring van hout, kunststof, textiel of vezelstoffen welke uit technisch oogpunt niet te voorkomen is of welke volgens handels-usance algemeen wordt toegelaten, noch aan ondergeschikte afwijking van andere aard kan een wederpartij het recht ontlenen op vervanging, herstel of schadevergoeding.

 

Artikel 6     Aansprakelijkheid.
6.1 Van Dooren Kantoormeubelen ‘s-Hertogenbosch B.V. is nimmer aansprakelijk voor direct of indirect geleden schade, bedrijfs- en/of stagnatieschade, daaronder begrepen vertragingin de levering van zaken en/of oplevering van het werk; ontstaan door gebreken aan de geleverde goederen en/of door Van Dooren Kantoormeubelen ‘s-Hertogenbosch B.V. verrichte werkzaamheden, behoudens opzet en/of grote schuld zijdens Van Dooren Kantoormeubelen ‘s-Hertogenbosch B.V.
6.2 Van Dooren Kantoormeubelen ‘s-Hertogenbosch B.V. zal nimmer gehouden zijn tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook en door welke oorzaak dan ook, hoger dan het totaalbedrag van de transactie tussen Van Dooren Kantoormeubelen ‘s-Hertogenbosch B.V. en de wederpartij.
6.3 Indien en voorzover Van Dooren Kantoormeubelen 's-Hertogenbosch B.V. zich niet op enige exoneratie zal kunnen beroepen is zij enkel gehouden tot vergoeding van schade tot het bedrag waarvoor haar aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt.
6.4 De wederpartij vrijwaart Van Dooren Kantoormeubelen ‘s-Hertogenbosch B.V. uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden, waaronder begrepen het personeel van de wederpartij, tot vergoeding van alle schade in welke vorm dan ook door deze derden geleden.
6.5 Ieder recht van reclame vervalt indien bovengenoemde termijnen niet in acht worden genomen.
6.6 Reclames geven de wederpartij nimmer het recht nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, compensatie ofschuldvergelijking toe te passen.

 

Artikel 7      Overmacht/Niet toerekenbare tekortkoming.
7.1 Indien voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat (verdere) uitvoering der overeenkomst voor Van Dooren Kantoormeubelen ‘s-Hertogenbosch B.V. niet mogelijk is als gevolg van overmacht, heeft Van Dooren Kantoormeubelen ‘s-Hertogenbosch B.V. het recht, zonder alsdan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.
7.2 Als overmacht zal gelden elke omstandigheid buiten toedoen van Van Dooren Kantoormeubelen ‘s-Hertogenbosch B.V., waardoor de normale uitvoering der overeenkomst wordt verhinderd waarbij met name wordt gedacht aan weersomstandigheden, maar het omvat in ieder geval ook stakingen, oorlogen, molest-, brand- en waterschade, defecten aan machinerieën, belemmering of vertraging in/van het transport van materialen of te leveren zaken, maatregelen van de overheid alsmede de gevolgen hiervan. Tevens wordt als overmacht beschouwd het niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door de leveranciers van Van Dooren Kantoormeubelen ‘s-Hertogenbosch B.V. en in het algemeen alle andere gebeurtenissen die zich aan de controle van Van Dooren Kantoormeubelen ‘s-Hertogenbosch B.V. onttrekken, waaronder ziekte bij het personeel van Van Dooren Kantoormeubelen ‘s-Hertogenbosch B.V., haar leverancier(s) en/of door haar in te schakelen derden.

 

Artikel 8        Ontbinding.
8.1 Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling van de wederpartij of haar bedrijf, wordt hij/zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Van Dooren Kantoormeubelen ‘s-Hertogenbosch B.V. het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, te harer keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, doch onverminderd de haar toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering, welke Van Dooren Kantoormeubelen ‘s-Hertogenbosch B.V. ten laste van de wederpartij heeft of krijgt, direct en ineens opeisbaar.
8.2 Indien de wederpartij een gegeven opdracht annuleert, om welke reden dan ook, is hij/zij aan Van Dooren Kantoormeubelen ‘s-Hertogenbosch B.V., tenzij Van Dooren Kantoormeubelen ‘s-Hertogenbosch B.V. nakoming wenst, een schadevergoeding verschuldigd van 25% van hetgeen de wederpartij bij uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen; alles onverminderd het recht van Van Dooren Kantoormeubelen ‘s-Hertogenbosch B.V. op vergoeding wegens winstderving en uit de annulering ontstane schade.

 

Artikel 9         Geschillen.
De gerechtelijke instanties in het arrondissement ‘s-Hertogenbosch zijn bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van tussen Van Dooren Kantoormeubelen ‘s-Hertogenbosch B.V. en haar wederpartij bestaande geschillen.

 

Artikel 10       Toepasselijk recht.
Het Nederlands recht is van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten door Van Dooren Kantoormeubelen ‘s-Hertogenbosch B.V. gedaan of aangegaan.

 

Artikel 11    Slotbepaling.
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Van Dooren Kantoormeubelen ‘s-Hertogenbosch B.V. en de wederpartij in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

 

Aanvullende leveringsvoorwaarden van www.vdoorenkantoormeubelen.nl, de webwinkel van Van Dooren Kantoormeubelen ‘s-Hertogenbosch B.V.

 

Artikel A     Toepasselijkheid aanvullende voorwaarden.
A.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten door Van Dooren Kantoormeubelen ‘s-Hertogenbosch B.V. uitgebracht, uitgevoerd of aangegaan via de website www.vdoorenkantoormeubelen.nl tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
A.2 Deze aanvullende voorwaarden zijn een uitbreiding op de algemene leveringsvoorwaarden van Van Dooren Kantoormeubelen B.V. specifiek voor internetbestellingen. Bij een aanbieding, levering of overeenkomst via de website zijn ook de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.

 

Artikel B     Prijzen en informatie.
B.1 Alle op de website en in andere van Van Dooren Kantoormeubelen 's-Hertogenbosch B.V. afkomstige materialen vermelde prijzen zijn exclusief BTW en, tenzij anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
B.2 De inhoud van www.vdoorenkantoormeubelen.nl is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Van Dooren Kantoormeubelen 's-Hertogenbosch B.V. kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website en in andere van Van Dooren Kantoormeubelen 's-Hertogenbosch B.V. afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
B.3 Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk bij het bevestigen van de order worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
B.4 Van Dooren Kantoormeubelen 's-Hertogenbosch B.V. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

 

Artikel C     Orderbevestiging.
Direct na het plaatsen van de bestelling zal een automatische bestelbevestiging worden verzonden. Binnen 48 uur zal deze worden opgevolgd door een orderbevestiging waarbij onder meer de definitieve prijs en een schatting van de leveringstermijn worden gegeven. In het geval dat er een prijsverschil tussen de bestelbevestiging en de orderbevestiging is, is deze laatste leidend.

 

Artikel D     Herroepingsrecht.
D.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
D.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de onderne-mer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
D.3 Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Van Dooren Kantoormeubelen 's-Hertogenbosch B.V. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
D.4 Wanneer de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal het betaalde bedrag inclusief eventuele bezorgkosten binnen 14 dagen worden teruggestort. De bezorgkosten worden enkel teruggestort indien de gehele bestelling wordt geretourneerd. De retourkosten dienen door de klant zelf te worden voldaan.
D.5 Indien de klant na afloop van de in lid 2, 3 en 4 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.